Zpráva GS_32_2020/Pravidelné zprávy GS FAČR

1. Změny předpisů

a. Soutěžní řád – novelizace Soutěžního řádu FAČR je především reakcí na opakující se problémy související s neuhrazenými splatnými dluhy a kompenzačními poplatky, ale i na další dílčí problémy z fotbalové praxe.
i. Neuhrazené splatné dluhy
Novelizací bude zamezeno účastnit se soutěže s družstvem mužů členským klubům s jakýmikoliv splatnými dluhy ke čtvrtému dni předcházejícímu den losovacího aktivu, včetn ě startovného, čímž bude předejito situaci z předchozích soutěžních ročníků, kdy trestání peněžitými pokutami a odebíráním bodů Etickou komisí za neuhrazené sběrné faktury nepřineslo kýžený efekt a členské kluby ani tak splatné dluhy neuhradily. Rovněž se kodifikuje možnost uzavření splátkového kalendáře, a to pro kluby na krajské a okresní úrovni prostřednictvím Sekretariátu FAČR.
ii. Od příštího soutěžního ročníku se ve spojitosti s nutností uhradit startovné před aktivem posouvá termín přihlášek na 25. 5. K tomuto datu budou členské kluby také disponovat právem požádat o přeřazení do nižší soutěže. Po tomto datu je povinen řídící orgán soutěže takové žádosti vyhovět toliko u postupujícího a sestupujícího.
iii. Kompenzační poplatky
Revizní a kontrolní komise FAČR předložila Výkonnému Výboru FAČR Zprávu o kontrole kompenzačních poplatků a startovného pro sezónu 2019/2020 v kompetenci ŘKČ a ŘKM. Výkonný výbor FAČR následně na svém zasedání dne 3. 12. 2019 zprávu vzal na vědomí a ustanovil pracovní skupinu, která měla reagovat na zjištěné opakující se problémy s nejasností té části SŘ, která týká kompenzačních poplatků.
iv. Novelizace se týká vyjasnění pojmu mládežnické družstvo, které je pouze vlastním družstvem členského klubu, nikoliv sdruženým. Ty bude od tohoto soutěžního ročníku do předepsaného počtu započítat pouze na krajské a okresní úrovni. Rovněž bude možné do tohoto počtu započítat nejvýše dvě družstva přípravek. Na tato ustanovení naváže připravovaná novelizace Disciplinárního řádu FAČR.
b. Další změny
Další dílčí změny vyvstaly z míst, které v praxi dělaly potíže. Po případu, kdy hráč odmítl opustit hrací plochu po udělení červené karty, byla tato situace explicitně zanesena do důvodů ke kontumaci utkání. Nově je také omezena možnost hráče vykonávat funkci vedoucího družstva, ta má být až krajní možností v případě, že na utkání není přítomen žádný příslušník družstva kromě hráčů. A konečně poslední změna je učiněna, aby byla možnost dohrát první dvě nejvyšší soutěže i po standardním datu pro soutěžní ročník do 30. 6. LFA je tak dána možnost upravit konec tohoto soutěžního ročníku.

Předpisy s vyznačenou změnou  v příloze.

2. Fotbalová asociace České republiky připravila ve spolupráci s Národní agenturou pro sport základní manuál pro žádosti v rámci programu COVID sport. Účelem tohoto manuálu je přinést žadatelům odpovědi „jak na to“, a naleznete jej v příloze. Kompletní informace se pak dozvíte zde. V současné době se připravuje výzva, která bude zveřejněna přibližně v polovině června na téže adrese.

3. Na základě podnětů z hnutí a v rámci příprav strategického plánu pro vás náš mezinárodní úsek Manuál pro mezinárodní přestupy nezletilých hráčů. Najdete jej v příloze této zprávy. Prosím o jeho rozeslání tohoto dokumentu i na kluby.

COVID sport
Manuál
pro minory 2020
10) Procesní řád_02062020
10) Přestupní řád_02062020
10) Soutěžní řád_02062020

Publikováno
V rubrikách Aktuality