Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/2023-24 ze dne 5. 3. 2024

Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/2023-24

Zpráva STK ze dne 4. 3. 2023

Fotbalová asociace České republiky informuje své členy o změně výše členských příspěvků na rok 2024, což vychází z usnesení poslední Valné hromady FAČR. Dne 23. června 2023 se konala 25.  řádná Valná hromada FAČR, která rozhodla o úpravě členských příspěvků pro nadcházející rok 2024, a to ve výši členského příspěvků 400 korun za rok s tím, že u osob mladších 18 let a osob starších 70 let je částka snížená na 200 korun za rok. Usnesení Valné hromady FAČR: https://www.fotbal.cz/facr/usneseni-25-radne-valne-hromady-facr-konane-dne-23-cervna-2023/a18545). Členové mají možnost uhradit členský příspěvek do konce února, s dodatečnou lhůtou do 15. března příslušného kalendářního roku. Lhůty tedy zůstávají stejné jako doposud.

STK OFS Zlín postupně uvede v následujících úředních zprávách nejdůležitější informace pro pomoc oddílům – výňatky ze Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží a dalších předpisů platných pro soutěžní ročník 2023-24. Sekretáři předají informace trenérům a vedoucím mužstev.

RS článek 8.3. – Věkové kategorie mládeže:

 1. dorost – hráči (U16-U19) narození po 1. 1. 2005 a mladší
 2. starší žáci – hráči (U14-U15) narození po 1. 1. 2009 a mladší
 3. mladší žáci – hráči (U12-U13) narození po 1. 1. 2011 a mladší
 4. starší přípravka – hráči (U10-U11) narození po 1. 1. 2013 a mladší
 5. mladší přípravka – hráči (U6-U9) narození po 1. 1. 2015

Přechod v kategoriích mládeže

 1. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší kategorie mládeže vždy k 1. 1. následujícího roku
 2. Po dosažení vyšší kategorie mládeže je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní ročník ve stávající kategorii mládeže

8.4. V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky:

 1. a) o jeden rok starší, než mládež zařazena až do věkové kategorie starších žáků
 2. b) o dva roky starší, než mládež zařazena do věkové kategorie starších žáků
 3. c) v kategorii dorostu, a to do přechodu do kategorie žen ve smyslu § 34 SŘ žen při dodržení oprávnění dohrát rozehraný soutěžní ročník v nižší kategorii dle § 34 odst. 2 tohoto řádu

SŘ – MaŽ §4: Působení hráčů ve věkových kategoriích

 1. Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkáních bezprostředně vyšší kategorie mládeže; start ve vyšší kategorii je povolen i v případě, že jde o start hráče nižší kategorie mládeže v soutěži, která v rámci vyšší kategorie není dělena na mladší a starší kategorii mládeže, jakož i v případě, že jde o start mladšího dorostence v kategorii dospělých nebo o start staršího žáka v kategorii mládeže staršího dorostu.
 2. Kluby jsou povinny vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce hráče s jeho působením ve vyšší kategorii mládeže a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže.

RS článek 9 – Podmínky účasti hráčů

9.2 Střídání je umožněno i náhradníkům, kteří nejsou uvedeni v Zápise o utkání před jeho zahájením. Při nástupu na hrací plochu předloží střídající hráč rozhodčímu listinu hráčů

9.5. Lékařská prohlídka hráče – viz SŘ § 37:

 1. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
 2. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou.

Důležitý výňatek DŘ § 60 – maření výkonu rozhodnutí

 1. Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí, které bylo přijato podle tohoto řádu nebo Procesního řádu, tím, že: e) za účelem vykonání disciplinárního trestu zákazu činnosti záměrně přestoupí do jiného členského klubu a v tomtéž přestupním období se vrátí do mateřského klubu, bude potrestán zákazem činnosti, zákazem přestupu a hostování nebo odebráním soutěžních bodů, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 50000 Kč.

Termínové změny:

a/ Žádosti vložené domácím mužstvem do Informačního systému FAČR (IS) 17 dnů před zahájením jarních mistrovských soutěží, jsou považovány jako „hlášenky utkání“ a jsou bez poplatku. Žádosti vložené v tomto termínu hostujícím mužstvem podléhají vždy souhlasu soupeře. Další žádosti po termínu hlášenek jsou již zpoplatněny.

b/ Žádost s uvedením termínu, která je řádně podána v IS domácím mužstvem a předložená 17 dní před dohodnutou změnou, je schválena i bez souhlasu soupeře, který tuto změnu musí respektovat, pokud změna je v daném víkendu, tj. z neděle na sobotu či opačně. HK zaúčtuje poplatek do IS 150,- Kč, u dorostu 100,- Kč a u žáků 50,- Kč. Stejný poplatek je i za ostatní změny v tomto termínu.

c/ Žádosti vložené v době kratší než 17 dní před utkáním, nebo je termín utkání v pracovní den či mimo daný víkend, pak je nutný souhlas soupeře. HK však zaúčtuje manipulační poplatek 300,- Kč, u dorostu 200,- Kč a u žáků 100,- Kč.

d/ STK povolí v neděli odpoledne samostatné utkání pouze 3 hodiny před ÚZM.

 1. OFS Zlín bude v pátek 22. 3. 2024 v 17,00 hod. v Drnovicích a v sobotu 23. 3. 2024 v 10,00 hod. ve Zlíně na Hradské ulici (sídlo OFS Zlín) pořádat školení nových i stávajících pomezních oddílových rozhodčích. STK upozorňuje na čl. 27.6 Rozpisu soutěží, kdy každý oddíl musí mít alespoň jednoho proškoleného pomezního rozhodčího. Z důvodu omezené kapacity mají oddíly povinnost nahlásit počet účastníků školení na e-mail: ofszlin@ofszlin.cz. Účastníci školení s sebou přinesou jednu fotografii, případně starý průkaz rozhodčího.
 2. STK upozorňuje všechny oddíly, že ve středu 15. 3. 2023 končí lhůta pro zaplacení členství FAČR.
 3. STK oznamuje, že jarní část SR 2023/2024 začne o víkendu 24. – 25. 3. 2024 soutěží OPM. Ostatní soutěže začnou o víkendu 7. 4. – 8. 4. 2024 Termínové změny utkání již můžete zadávat do IS systému. Schválené změny budou zveřejněny v ÚZ 20/2023-24.
 4. STK upozorňuje oddíly na povinnost řádného vyplňování Zápisů o utkání v soutěžích mladších žáků a přípravek, včetně vypisování vedoucího mužstva, trenéra mužstva a při domácích zápasech i hlavního pořadatele.
 5. Výkonný výbor touto cestou děkuje oddílům (Brumov, Štítná n/Vl., Baťov, Bylnice, Slavičín, Příluky, Vizovice, Horní Lhota, Napajedla) za hráče ročníku 2012 a 2013, kteří v sobotu 2. 3. 2024 reprezentovali OFS Zlín na halovém turnaji „O pohár předsedy KFS“ v Luhačovicích.                         Fotodokumentaci z turnaje naleznete na webových stránkách KFS Zlín.
 6. OPD – Tečovice – hraje své domácí utkání v neděli 3 hod. před ÚZM na hřišti v Tečovicích.
 7. OPŽA – Slušovice – hraje své domácí utkání v neděli 2,5 před ÚZM na hřišti ve Slušovicích.